Regulamin

Obowiązuje od 1.06.2017 r.

Regulamin Cmentarza Bródzieńskiego

 

Obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

 

Cmentarz  jest miejscem świętym.

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała ...” (Katechizm, § 2300).

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

§ 1

 1. Cmentarz Bródzieński w Warszawie zwany dalej Cmentarzem, jest zarządzany przez Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego zwany ZCB, który jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu właściciela czyli Diecezji Warszawska – Praskiej. Siedziba Z.C.B. znajduje się w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 83.
 2. Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego działa na podstawie przepisów prawa świeckiego i kanonicznego oraz Regulaminu. Nadzór  nad działalnością ZCB sprawuje Diecezja Warszawsko – Praska.
 3. ZCB kieruje Dyrektor Cmentarza, któremu bezpośrednio podlegają wszyscy pracownicy ZCB w tym Zastępca Dyrektora Cmentarza.
 4. ZCB posiada odrębny od Diecezji Warszawsko – Praskiej, numer NIP, REGON i rachunek bankowy. ZCB prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przedmiotem działalności ZCB jest zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Bródzieńskim, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. Dz. U. Nr 23/2000 poz.295 późn. zmian.
 1. Powyższy Regulamin należy wywiesić przy wejściu i wyjściu na teren Cmentarza w oknie portierni oraz w kancelarii ZCB a także udostępnić na stronie internetowej Cmentarza pod adresem www.cmentarz-brodnowski.pl
 2. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z substancji Cmentarza zawarte są w aktualnie obowiązującym Cenniku, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu. Wszelkie opłaty wnosi się w kasie kancelarii ZCB w gotówce lub przelewem bankowym po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami kancelarii ZCB. Zabrania się pod odpowiedzialnością karną wręczającego oraz karną i dyscyplinarną odbiorcy, wręczania Dyrektorowi oraz pracownikom ZCB jakichkolwiek korzyści majątkowych w tym m.in. prezentów, pieniędzy - niezwiązanych z oficjalnymi i aktualnymi opłatami wynikającymi z Cennika.

§ 2

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godziny 7 00 do zmroku.
  Przez cały rok otwarte są wejścia:
  - od strony ul. Św. Wincentego 83
  - od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
  - od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00
 2. W soboty, niedziele i święta:
  - od ul. Chodeckiej, w godz. 700 - 1800
  - od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej w godz. 700 - 1800
 3. Pogrzeby odbywają się codziennie od 8 00 do 16 00 z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.
 4. Kancelaria ZCB jest czynna:
  - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - w godz. od 8 00 do 15 15, kasa w godzinach od 8 00 do 15 00
  - środy w godz. od 10 00 do 17 15 , kasa w godzinach od 10 00 do 17 00
 5. Dyrektor Cmentarza lub jego Zastępca Dyrektora Cmentarza przyjmują interesantów :
  - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 10 00 do 13 00
  - środy w godzinach od 13 00 do 16 00
 6. Wszyscy przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.
 7. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na Cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy.
  Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na Cmentarzu.
 8. Zabrania się:
  - przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia,
  - spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na terenie, Cmentarza pod wpływem alkoholu lub         środków odurzających,
  - wprowadzania zwierząt,
  - niszczenia zieleni i wyposażenia Cmentarza,
  - umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych,
  - prowadzenia działalności handlowej i reklamowej,
  - sadzenia drzew lub krzewów,
  - wmurowywania ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami oraz podestów.
 9. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza, po wcześniejszym pobraniu biletu wjazdowego z automatu. Przepustka jest płatna, opłata jest uiszczana przed wyjazdem w kasie automatycznej, w wysokości 6 zł za 1 godzinę i 2 zł za każde rozpoczęte 20 min. powyżej 1 godz. postoju na terenie cmentarza. W przypadku zagubienia biletu wjazdowego obowiązuje opłata specjalna w wysokości 30,00 zł + 8 % VAT płatna w kasie ZCB. Wjazd jest możliwy tylko od ul. Odrowąża, w godz. 7 00 – 15 00. Wyjazd bramą na ul. Św. Wincentego, do godz. 16 00. Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać w alejki pomiędzy kwaterami.
 10. Bez zezwolenia Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego niedozwolone jest:
  - murowanie grobów, ustawianie nagrobków,
  - wynoszenie, wywożenie z Cmentarza nagrobków bądź ich części,
  - zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.,
  - obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284).
 11. Przedsiębiorcy świadczące usługi dla ludności w zakresie murowania grobów czy ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych nie mogą wjechać na Cmentarz bez płatnej PRZEPUSTKI SPECJALNEJ, którą uzyskują w Zarządzie Cmentarza Bródzieńskiego oraz BILETU WJAZDU, o którym mowa w ust. 8 § 2 Regulaminu. Warunki uzyskania przepustki określa § 3 Regulaminu.
 12. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. (Dz. U. Nr 23/2000 poz.295 późn. zmian).
 13. Osoby uprawnione do pochowania w grobie, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. (Dz.U.1959 nr 11 poz. 62 z późn. zm.), są zobowiązane do uiszczania opłaty, za miejsce grzebalne (przedłużenie ważności grobu) oraz dostęp do kontenera na odpady i dostęp do wody tzw. opłata KTSC.
 14. Zakupienie grobu następuje w kancelarii ZCB a potwierdzeniem nabycia jest Umowa o miejsce na cmentarzu i faktura za opłatę za to miejsce. Generalnie opłatę za groby zwykłe (ziemne) wnosi się co 20 lat, w przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20-tu lat – dopłata do pełnych 20 lat. Przy przekwalifikowaniu grobu ziemnego w murowany opłata za przekwalifikowanie wg Cennika. Za groby murowane wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych opłat za wyjątkiem KTSC. Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do pogrzebu nie sprzedajemy.
 15. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów na odpady. Ziemia z grobów przygotowanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów murowanych muszą być wywożone na teren wysypiska śmieci ZCB, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dalszą utylizację bądź wywiezienie przez ZCB poza teren Cmentarza na podstawie ustaleń w ZCB, zapisanych na przepustce specjalnej.

  15. Zaleca się, aby płyty nagrobne były oznakowane przynajmniej numerem kwatery co częściowo – zabezpiecza je przed kradzieżą. Większą gwarancję zapewnia ubezpieczenie nagrobka. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, itp.

§ 3

Płatna przepustka specjalna na postawienie nagrobka lub wymurowanie miejsca grzebalnego wydawana jest po spełnieniu przez Wykonawców następujących warunków:

 1. Wykonawca winien przedstawić w kancelarii ZCB upoważnienie od uprawnionego/współuprawnionych do grobu na wykonanie prac polegających na postawienie nagrobka lub wymurowanie miejsca grzebalnego. Wykonawca prac polegających na postawieniu nagrobka dodatkowo winien przedstawić deklarację kamieniarską (zaakceptowany przez ZCB projekt nagrobka) oraz opłacić zwrotną kaucję kamieniarską, zaś wykonawca prac polegających na wymurowaniu miejsca grzebalnego dokumenty wynikające z ust. 3 § 3 Regulaminu.
 2. Za grób muszą być wniesione aktualne opłaty.
 3. Wykonawcy prac na Cmentarzu polegających na murowaniu miejsca grzebalnego w rozumieniu punktu § 2 ust. 10 Regulaminu, mogą podjąć prace i wjechać na teren Cmentarza po uprzednim przedłożeniu do kancelarii ZCB:

a)      wniosku  o wpis do rejestru Wykonawców ZCB  (należy uzyskać wpis do rejestru Wykonawców  ZCB) wraz z oświadczeniem dotyczącym znajomości Regulaminu i Załącznika do niego oraz o odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzone szkody, wpisu do rejestru o ile nie zachodzi przesłanka z ust. 4 § 3  Regulaminu dokonuje się w terminie do 7 dni, wpis traci ważność z końcem roku kalendarzowego, powoduje to konieczność złożenia ponownego wniosku o wpis wraz z aktualnymi dokumentami wynikających z pkt. b), e), f), g), h), i) ust. 3  § 3 Regulaminu oraz posiadać wpłaconą kaucję zgodnie z pkt. c) ust. 3  § 3 Regulaminu,

b)      aktualnego wpisu do CEiDG lub KRS, świadczącego o uprawnieniach do wykonywania prac na Cmentarzu,

c)      wpłaceniu kaucji zwrotnej jednorazowej w kwocie 35000,00 zł (słownie: trzydzieści piąć tysięcy złotych), na zabezpieczenie ewentualnych szkód spowodowanych pracami na Cmentarzu, przelanej na rachunek bankowy ZCB, zwracanej na pisemne żądanie Wykonawcy bez odsetek w terminie 180 dni od zgłoszenia żądania, obowiązek ten nie dotyczy wykonawców zarejestrowanych przez ZCB przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu,

d)     zaakceptowanego projektu prac przez ZCB,

e)      zaświadczenia aktualnego o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy i VAT) i zaświadczenie aktualne o nie zaleganiu z zapłatą składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

f)       aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i pracowników lub innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie wykonywał prace na Cmentarzu,

g)      listy pracowników i innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie wykonywał prace na Cmentarzu, z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania, numerów dowodów osobistych i PESEL wraz z kserokopiami dowodów osobistych tych osób,

h)      oświadczenia o doświadczeniu przedsiębiorcy w wykonywaniu prac polegających na murowaniu miejsc grzebalnych, z podaniem cmentarzy oraz numerów grobów jakie były przez niego murowane,

i)        aktualnej polisy NW i OC przedsiębiorcy i jego pracowników lub innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie wykonywał prace na Cmentarza, na kwotę co najmniej 100000,00 zł z tytułu ewentualnych szkód, spowodowanych prowadzonymi pracami na Cmentarzu.

 1. Wykonawca odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby którym zlecił prace na Cmentarzu. W zależności od zaistniałej lub zagrażającej ze strony Wykonawcy szkody, zastrzega się stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wykonawcy tacy będą wykreślani z rejestru Wykonawców ZCB.
 2. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace w sposób wykluczający naruszenie powagi i spokoju cmentarza, przy zachowaniu szczególnego szacunku dla grobów, zwłok i szczątków ludzkich. Kopanie i murowanie grobów oraz prace kamieniarskie przerywa się, gdy mogłyby zakłócić spokój przebiegającej w pobliżu ceremonii pogrzebowej. Wykonawca obowiązany jest dopilnować, aby pracownicy byli ubrani w odzież roboczą.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić kontrolerowi  przystąpienie do prac i ich

zakończenie. Zauważone uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury cmentarza

w pobliżu planowanych prac Wykonawca powinien zgłosić na piśmie ZCB przed przystąpieniem do prac.

 1. Kopanie i murowanie grobów oraz wykonywanie prac kamieniarskich odbywa się w dniach pracy cmentarza w godzinach od 8:00 do 16:00. Materiały budowlane można wwozić na Cmentarz w dniach pracy cmentarza w godzinach od 8:00 do 14:00, na podstawie przepustki.
 2. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, maszynami, sprzętem i materiałami

budowlanymi. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na wyłożonych foliach

budowlanych (plandekach). Przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).

 1. Wykonawca obowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń wydawanych w trakcie wykonywania prac przez kontrolerów i pracowników Zarządu Cmentarza, dotyczących niniejszego Regulaminu.
 2. Wykonawca obowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie wykonywanych

prac. Zabrania się wylewania na terenie cmentarza, w szczególności do studzienek

kanalizacyjnych niewykorzystanej zaprawy murarskiej oraz wody użytej do mycia narzędzi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywania prac i jego najbliższego otoczenia.

 1. Przygotowanie wykopu pod grób ziemny lub murowany odbywa się ręcznie.
 2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek wykopów w pobliżu drzew i krzewów.

Dopuszczalną odległość krawędzi wykopu od roślin każdorazowo określa kontroler.

 1. Ziemię z wykopu albo wydobytą z grobu przy dochowaniu można czasowo (przed jej

wywiezieniem) składować przy grobie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych.

 1. Przy prowadzeniu prac Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa

budowlanego, bhp i sanitarnych.

 1. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 2. Jeśli z grobu ma być wywieziony nadmiar ziemi lub poprzednio ustawiony nagrobek na wysypisko śmieci ZCB, osoba ubiegająca się ponosi koszta tego wywozu również na wysypisko miejskie, którego dokonuje ZCB i za to pobiera stosowną opłatę w kasie ZCB.
 3. W przypadku, gdy ziemia lub stary nagrobek jest wywożony z terenu Cmentarza przez kamieniarza bądź dysponenta grobu, nie pobiera się opłaty za korzystanie z wysypiska ZCB.
 4. Osoba stawiająca nagrobek ponosi koszty:

a)      kontroli grobu

b)      nadzoru podczas stawiania nagrobka

c)      demontażu nagrobka w przyszłości, gdy wygasną prawa do grobu,

 • opłaty te są naliczane według stawek obowiązujących w roku montażu nagrobka.
 1. Wwiezienie pomnika na teren Cmentarza możliwe jest jedynie od ul. Odrowąża. Wjazd samochodem dodatkowo płatny, według naliczenia systemu parkingowego.
 2. Wjazd na teren Cmentarza wyłącznie samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 3. Wszelkie prace przy grobach i nagrobkach (pomnikach) nie wymagające przepustki ZCB, należy zgłosić u pracownika ZCB na bramie wjazdowej lub wyjazdowej. W zgłoszeniu należy podać numer grobu, firmę (nazwę przedsiębiorcy z podaniem formy prowadzonej przez niego działalności) oraz adres przedsiębiorcy a także zakres wykonywanych przez niego prac.

 

 • §4

Załącznikiem do Regulaminu jest Cennik.

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:15
Kasa - 8:00-15:00

Środa

Kancelaria - 10:00-17:15
Kasa - 10:00-17:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, piątek - 10:00-13:00
Środa - 13:00-16:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
62 0.11510300636292