Uwaga
W lipcu i sierpniu Dyrektor w środy nie przyjmuje. Od 01 lipca dostępne są nisze w nowym kolumbarium – 102 A,B,C,D.Kancelaria czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 (włącznie ze środą). Dyrektor przyjmuje codziennie od 10.00 do 13.00 włącznie ze środą. Proszę czytać Aktualności !!!

Regulamin Cmentarza

Obowiązuje od 01.06.2017


REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN KOLUMBARIUM
   

REGULAMIN DLA KAMIENIARZY

REGULAMIN DLA MURARZY

 

Regulamin Cmentarza Bródzieńskiego obowiązuje od dnia 1.6.2017 r.
zaktualizowany obowiązuje od dnia 3.9.2018 r.

 

Cmentarz jest miejscem świętym.
„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i
nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem
ciała ...” (Katechizm, § 2300).
Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i
sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób
przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 


§ 1
1. Cmentarz Bródzieński w Warszawie zwany dalej Cmentarzem, jest zarządzany przez
Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego zwany ZCB, który jest jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu właściciela czyli Diecezji
Warszawska – Praskiej. Siedziba Z.C.B. znajduje się w Warszawie przy ul. Św.
Wincentego 83.
2. Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego działa na podstawie przepisów prawa świeckiego i
kanonicznego oraz Regulaminu. Nadzór nad działalnością ZCB sprawuje Diecezja
Warszawsko – Praska.
3. ZCB kieruje Dyrektor Cmentarza, któremu bezpośrednio podlegają wszyscy
pracownicy ZCB w tym Zastępca Dyrektora Cmentarza.
4. ZCB posiada odrębny od Diecezji Warszawsko – Praskiej, numer NIP, REGON i
rachunek bankowy. ZCB prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Przedmiotem działalności ZCB jest zarządzanie i administrowanie Cmentarzem
Bródzieńskim, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia
1959r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)
6. Powyższy Regulamin należy wywiesić przy wejściu i wyjściu na teren Cmentarza w
oknie portierni oraz w kancelarii ZCB a także udostępnić na stronie internetowej
Cmentarza pod adresem www.cmentarz-brodnowski.pl
7. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z substancji Cmentarza zawarte są w
aktualnie obowiązującym Cenniku, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
Wszelkie opłaty wnosi się w kasie kancelarii ZCB w gotówce lub przelewem
bankowym po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami kancelarii ZCB. Zabrania
się pod odpowiedzialnością karną wręczającego oraz karną i dyscyplinarną odbiorcy,
wręczania Dyrektorowi oraz pracownikom ZCB jakichkolwiek korzyści majątkowych
w tym m.in. prezentów, pieniędzy - niezwiązanych z oficjalnymi i aktualnymi
opłatami wynikającymi z Cennika.
§ 2
1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godziny 7 00 do zmroku.
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00
2. W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 700 - 1800
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej w godz. 7:00 - 18:00
3. Pogrzeby odbywają się codziennie od 8 00 do 16 00 z wyjątkiem sobót i dni wolnych od
pracy.
4. Kancelaria ZCB jest czynna:
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - w godz. od 8 00 do 15 15, kasa w godzinach od 8 00 do
15 00
- środy w godz. od 10 00 do 17 15 , kasa w godzinach od 10 00 do 17 00
5. Dyrektor Cmentarza lub jego Zastępca Dyrektora Cmentarza przyjmują interesantów :
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 10 00 do 13 00
- środy w godzinach od 13 00 do 16 00
6. Wszyscy przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o
porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach
komunikacyjnych pomiędzy grobami.
7. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na Cmentarzu tylko pod opieką osób
dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy.
Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na
Cmentarzu.
8. Zabrania się:
- przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia,
- spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na terenie, Cmentarza
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- wprowadzania zwierząt,
- niszczenia zieleni i wyposażenia Cmentarza,
- umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych,
- prowadzenia działalności handlowej i reklamowej,
- sadzenia drzew lub krzewów,
- wmurowywania ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami oraz podestów.
9. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza, po
wcześniejszym pobraniu biletu wjazdowego z automatu. Przepustka jest płatna, opłata jest
uiszczana przed wyjazdem w kasie automatycznej, w wysokości 6 zł za 1 godzinę i 2 zł za
każde rozpoczęte 20 min. powyżej 1 godz. postoju na terenie cmentarza. W przypadku
zagubienia biletu wjazdowego obowiązuje opłata specjalna w wysokości 30,00 zł + 8 % VAT
płatna w kasie ZCB. Wjazd jest możliwy tylko od ul. Odrowąża, w godz. 7 00 – 15 00. Wyjazd
bramą na ul. Św. Wincentego, do godz. 16 00. Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać w
alejki pomiędzy kwaterami.
10. Bez zezwolenia Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego niedozwolone jest:
- murowanie grobów, ustawianie nagrobków,
- wynoszenie, wywożenie z Cmentarza nagrobków bądź ich części,
- zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.,
- obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie
muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 nr
48 poz. 284).
11. Przedsiębiorcy świadczące usługi dla ludności w zakresie murowania grobów czy
ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych nie mogą
wjechać na Cmentarz bez płatnej PRZEPUSTKI SPECJALNEJ, którą uzyskują w Zarządzie
Cmentarza Bródzieńskiego oraz BILETU WJAZDU, o którym mowa w ust. 9 § 2
Regulaminu. Warunki uzyskania przepustki specjalnej określa § 3 Regulaminu.
12. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania
zwłok, określonych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 912).
13. Osoby uprawnione do pochowania w grobie, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912),
są zobowiązane do uiszczania opłaty, za miejsce grzebalne (przedłużenie ważności grobu)
oraz dostęp do kontenera na odpady i dostęp do wody tzw. opłata KTSC.
14. Nabycie grobu (miejsca grzebalnego) następuje w kancelarii ZCB a potwierdzeniem
nabycia jest Umowa o miejsce na cmentarzu i faktura za opłatę za to miejsce. Generalnie
opłatę za groby zwykłe (ziemne) wnosi się co 20 lat, w przypadku ponownego użycia grobu
przed upływem 20-tu lat – dopłata do pełnych 20 lat. Przy przekwalifikowaniu grobu
ziemnego w murowany opłata za przekwalifikowanie wg. Cennika. Za groby murowane
wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych
opłat za wyjątkiem KTSC. Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do
pogrzebu, nie sprzedajemy.
15. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów na
odpady. Ziemia z grobów przygotowanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów
murowanych muszą być wywożone na teren wysypiska śmieci ZCB, po wcześniejszym
uiszczeniu opłaty za dalszą utylizację bądź wywiezienie przez ZCB poza teren Cmentarza na
podstawie ustaleń w ZCB, zapisanych na przepustce specjalnej.
16. Zaleca się, aby płyty nagrobne były oznakowane przynajmniej numerem kwatery co
częściowo – zabezpiecza je przed kradzieżą. Większą gwarancję zapewnia ubezpieczenie
nagrobka. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji
pomnika, zdarzeń losowych, itp.
§ 3
Płatna przepustka specjalna na postawienie nagrobka lub wymurowanie miejsca grzebalnego
wydawana jest po spełnieniu przez Wykonawców następujących warunków:
1. Wykonawca winien przedstawić w kancelarii ZCB upoważnienie od
uprawnionego/współuprawnionych do grobu na wykonanie prac polegających na postawienie
nagrobka lub wymurowanie miejsca grzebalnego. Wykonawca prac polegających na
postawieniu nagrobka dodatkowo winien przedstawić deklarację kamieniarską
(zaakceptowany przez ZCB projekt nagrobka) oraz opłacić zwrotną kaucję kamieniarską, zaś
wykonawca prac polegających na wymurowaniu miejsca grzebalnego dokumenty wynikające
z ust. 3 § 3 Regulaminu.
2. Za grób muszą być wniesione aktualne opłaty.
3. Wykonawcy prac na Cmentarzu polegających na murowaniu miejsca grzebalnego w
rozumieniu punktu § 2 ust. 11 Regulaminu, mogą podjąć prace i wjechać na teren Cmentarza
po uprzednim przedłożeniu do kancelarii ZCB:
a) wniosku o wpis do rejestru Wykonawców ZCB (należy uzyskać wpis do rejestru
Wykonawców ZCB) wraz z oświadczeniem dotyczącym znajomości Regulaminu i
Załącznika do niego oraz o odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzone szkody, wpisu do
rejestru o ile nie zachodzi przesłanka z ust. 4 § 3 Regulaminu dokonuje się w terminie do 7
dni, wpis traci ważność z końcem roku kalendarzowego, powoduje to konieczność złożenia
ponownego wniosku o wpis wraz z aktualnymi dokumentami wynikających z pkt. b), e), f),
g), h), i) ust. 3 § 3 Regulaminu oraz posiadać wpłaconą kaucję zgodnie z pkt. c) ust. 3 § 3
Regulaminu,
b) aktualnego wpisu do CEiDG lub KRS, świadczącego o uprawnieniach do wykonywania
prac na Cmentarzu,
c) wpłaceniu kaucji zwrotnej jednorazowej w kwocie 35000,00 zł (słownie: trzydzieści
piąć tysięcy złotych), na zabezpieczenie ewentualnych szkód spowodowanych pracami na
Cmentarzu, przelanej na rachunek bankowy ZCB, zwracanej na pisemne żądanie Wykonawcy
bez odsetek w terminie 180 dni od zgłoszenia żądania, obowiązek ten nie dotyczy
wykonawców zarejestrowanych przez ZCB przed dniem wejścia w życie niniejszego
Regulaminu,
d) zaakceptowanego projektu prac przez ZCB,
e) zaświadczenia aktualnego o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego (podatek
dochodowy i VAT) i zaświadczenie aktualne o nie zaleganiu z zapłatą składek z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
f) aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
przedsiębiorcy i pracowników lub innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie
wykonywał prace na Cmentarzu,
g) listy pracowników i innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie
wykonywał prace na Cmentarzu, z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania,
numerów dowodów osobistych,
h) oświadczenia o doświadczeniu przedsiębiorcy w wykonywaniu prac polegających na
murowaniu miejsc grzebalnych, z podaniem cmentarzy oraz numerów grobów jakie były
przez niego murowane,
i) aktualnej polisy NW i OC przedsiębiorcy i jego pracowników lub innych osób przy
pomocy których przedsiębiorca będzie wykonywał prace na Cmentarza, na kwotę co najmniej
100000,00 zł z tytułu ewentualnych szkód, spowodowanych prowadzonymi pracami na
Cmentarzu.
4. Wykonawca odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody
spowodowane przez jego pracowników i inne osoby którym zlecił prace na Cmentarzu. W
zależności od zaistniałej lub zagrażającej ze strony Wykonawcy szkody, zastrzega się
stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Wykonawców,
którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wykonawcy tacy będą wykreślani z
rejestru Wykonawców ZCB.
5. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace w sposób wykluczający naruszenie
powagi i spokoju cmentarza, przy zachowaniu szczególnego szacunku dla grobów, zwłok i
szczątków ludzkich. Kopanie i murowanie grobów oraz prace kamieniarskie przerywa się,
gdy mogłyby zakłócić spokój przebiegającej w pobliżu ceremonii pogrzebowej. Wykonawca
obowiązany jest dopilnować, aby pracownicy byli ubrani w odzież roboczą.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić kontrolerowi przystąpienie do prac i ich
zakończenie. Zauważone uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury cmentarza w pobliżu
planowanych prac Wykonawca powinien zgłosić na piśmie ZCB przed przystąpieniem do
prac.
7. Kopanie i murowanie grobów oraz wykonywanie prac kamieniarskich odbywa się w
dniach pracy cmentarza w godzinach od 8:00 do 16:00. Materiały budowlane można wwozić
na Cmentarz w dniach pracy cmentarza w godzinach od 8:00 do 14:00, na podstawie
przepustki.
8. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, maszynami, sprzętem i materiałami
budowlanymi. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na wyłożonych foliach
budowlanych (plandekach). Przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się tylko w
specjalnych pojemnikach (kastrach).
9. Wykonawca obowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń
wydawanych w trakcie wykonywania prac przez kontrolerów i pracowników Zarządu
Cmentarza, dotyczących niniejszego Regulaminu.
10. Wykonawca obowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie wykonywanych
prac. Zabrania się wylewania na terenie cmentarza, w szczególności do studzienek
kanalizacyjnych niewykorzystanej zaprawy murarskiej oraz wody użytej do mycia narzędzi.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca
wykonywania prac i jego najbliższego otoczenia.
11. Przygotowanie wykopu pod grób ziemny lub murowany odbywa się ręcznie.
12. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek wykopów w pobliżu drzew i krzewów.
13. Dopuszczalną odległość krawędzi wykopu od roślin każdorazowo określa kontroler.
14. Ziemię z wykopu albo wydobytą z grobu przy dochowaniu można czasowo (przed jej
wywiezieniem) składować przy grobie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych.
15. Przy prowadzeniu prac Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa
budowlanego, bhp i sanitarnych.
16. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.
17. Jeśli z grobu ma być wywieziony nadmiar ziemi lub poprzednio ustawiony nagrobek
na wysypisko śmieci ZCB, osoba ubiegająca się ponosi koszta tego wywozu również na
wysypisko miejskie, którego dokonuje ZCB i za to pobiera stosowną opłatę w kasie ZCB.
18. W przypadku, gdy ziemia lub stary nagrobek jest wywożony z terenu Cmentarza przez
kamieniarza bądź dysponenta grobu, nie pobiera się opłaty za korzystanie z wysypiska ZCB.
19. Osoba stawiająca nagrobek ponosi koszty:
a) kontroli grobu
b) nadzoru podczas stawiania nagrobka
c) demontażu nagrobka w przyszłości, gdy wygasną prawa do grobu,
opłaty te są naliczane według stawek obowiązujących w roku montażu nagrobka.
20. Wwiezienie pomnika na teren Cmentarza możliwe jest jedynie od ul. Odrowąża.
Wjazd samochodem dodatkowo płatny, według naliczenia systemu parkingowego.
21. Wjazd na teren Cmentarza wyłącznie samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t.
22. Wszelkie prace przy grobach i nagrobkach (pomnikach) nie wymagające przepustki
ZCB, należy zgłosić u pracownika ZCB na bramie wjazdowej lub wyjazdowej. W zgłoszeniu
należy podać numer grobu, firmę (nazwę przedsiębiorcy z podaniem formy prowadzonej
przez niego działalności) oraz adres przedsiębiorcy a także zakres wykonywanych przez niego
prac.
§4
Załącznikiem do Regulaminu jest Cennik.

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:00
Kasa - 8:00-14:45

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, środa, piątek - 10:00-13:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Opłata za wjazd na teren cmentarza wynosi 6zł za pierwszą godzinę
oraz 2zł za każde rozpoczęte 20 minut postoju ponad 1 godzinę

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.064158916473389